KVKK Aydınlatma Metni
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” madde başlığı altında veri sorumlusu olan SEMOR SEMİNER ORGANİZASYON, DANIŞMANLIK VE TURİZM A.Ş ’in adres ve bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yöneltebileceği ve KVKK’nın 11. Maddesinde yer verilen hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.
İşbu Aydınlatma Metni KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.
Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu SEMOR SEMİNER ORGANİZASYON, DANIŞMANLIK VE TURİZM A.Ş
Telefon: 0312 479 91 03
Web Adresi: www.semor.com.tr
Adres: Çetin Emeç Bulvarı Kabil Caddesi No:3/16 A.Öveçler ANKARA TÜRKİYE

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
SEMOR SEMİNER ORGANİZASYON, DANIŞMANLIK ve TURİZM A.Ş nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK ve ilgili sair Kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurt dışına Aktarılması
Kişisel Verileriniz yurtiçinde hukuken yetkili devlet veya kamu tüzel kişilikleri ve SEMOR SEMİNER ORGANİZASYON, DANIŞMANLIK  VE TURİZM A.Ş in hizmetlerini daha etkin yürütebilmesi için zorunlu hallerde ilgili protokol kapsamında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. Maddesinde tanımlı hükümlere istinaden gerekli önlem ve gizlilik anlaşmaları çerçevesinde ilgili tüzel kişiliklere aktarılabilmektedir. Kişisel Verilerinizin yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde ifade edilen;
• İlgili kişinin açık rızasının alınması zorunlu hallerde açık rızasına,
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması vb. durumlarına ve Cumhurbaşkanlığı’nın 4 Sayılı Kararnamesi’nin 234. Maddesinin (t) fıkrası ile verilen görev ve yetkiye istinaden;

Kişisel verileriniz İdare Başkanlığımız tarafından; başvuru formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, web siteleri e-bülten kayıt formları, çerezler gibi kanallarla işlenebilmektedir.

Kişisel Verilere Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca SEMOR SEMİNER ORGANİZASYON, DANIŞMANLIK  VE TURİZM A.Ş başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
SEMOR SEMİNER ORGANİZASYON, DANIŞMANLIK  VE TURİZM A.Ş, haklarınıza ilişkin talebiniz olduğu taktirde talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır.
Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgi kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.